софтуер за онлайн магазин
 • Меню

Лицензионен договор

Версия 1.1 - Дата: 10 Февруари 2012
 

Не инсталирайте и не използвайте „Summer Cart” преди да прочетете и да приемете този Договор. Чрез инсталирането или използването на „Summer Cart” Вие приемате този договор.

1. ЛИЦЕНЗНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. "Summer Cart" включва софтуера, документацията, дизайна, лицензионните кодове, лицензионните файлове и други материали, включително всички обновявания, поправки, решения, постигнати в процеса на работа и подобрени версии, които са предоставени на Лицензополучателя по този Договор, с изключение на продуктите на трети лица, които се разпространяват със „Summer Cart”, посочени по-долу.
 2. "Пакет" включва "Summer Cart" и всички продукти на трети страни, документацията, дизайна, лицензионните кодове, лицензионните файлове и други материали, включително всички обновявания, поправки, решения, постигнати в процеса на работа и подобрени версии, които са предоставени на Лицензополучателя.
 3. "Лицензополучател" или "Вие" е лице, дружество или юридическо лице, страна по този Договор.
 4. "Домейн" е името на домейна, официално регистриран в Системата за имена на домейни. Той включва също така името на домейна с префикс "www.".

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА

 1. Съгласно всички условия на този Договор, "Mirchev Ideas" предоставя на Лицензополучателя ограничено, неизключително, непрехвърлимо, без право на преотдаване, световно приложимо и свободно от такси право да инсталира и използва един екземпляр от "Summer Cart" на един сървър, който ще бъде използван на един домейн.
 2. Съгласно всички условия на този Договор, "Mirchev Ideas" предоставя на Лицензополучателя ограничено, неизключително, невъзложимо, непрехвърлимо, без право на преотдаване право да изменя, адаптира и превежда следното:
  • a) Summer Cart софтуера, предоставен в сорс форма
  • b) Summer Cart дизайна, с изключение на логата и търговските марки.
 3. "Лиценз за отстраняване на надписа за авторските права" (продаван отделно) предоставя на Лицензополучателя ограничено, неизключително, невъзложимо, непрехвърлимо, без право на преотдаване право да отстрани съобщението за авторски права и връзките към "Summer Cart" и/или "Mirchev Ideas" от заглавния надпис и долния надпис единствено в клиентската област на софтуера "Summer Cart".
 4. Правата за "Summer Cart", които не са изрично предоставени на Лицензополучателя в този Договор се запазват за "Mirchev Ideas".

3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗИЯТА

 1. Вие се съгласявате да не:
  • a) разпространявате, правите неоторизирани копия, преотдавате лицензията, продавате, предоставяте, заемате, давате в заем, отдавате под наем "Summer Cart"
  • b) преработвате, декомпилирате, деасемблирате или превръщате "Summer Cart" във форма, която може да се чете от човек
  • c) се опитвате да изменяте или да се намесвате в нормалното функциониране на лицензионния мениджър, който регулира използването на "Summer Cart"
  • d) разкривате лицензионните кодове и лицензионните файлове, които са Ви издадени на трети страни
  • e) отстранявате съобщенията за авторски права от "Summer Cart", освен ако е разрешено от "Лиценз за отстраняване на надписи за авторските права"
  • f) възлагате този Договор или прехвърляте "Summer Cart" без изричното писмено съгласие на "Mirchev Ideas"
 2. Вие
  • a) сте единствено отговорни за Вашите клиенти или доставчици, или други страни за задълженията за обновяване, поддръжка или друга отговорност, която може да възникне от използването на "Summer Cart"
  • b) няма да използвате името, логата или търговските марки на "Mirchev Ideas" без писмено разрешение
  • c) няма да публикувате ревюта на версии на "Summer Cart", маркирани като beta-версии без писмено разрешение от "Mirchev Ideas"
  • d) ще обезщетите, освобождавате от отговорност и защитавате „Mirchev Ideas”, неговите лицензодатели, акционери, партньори, ръководни служители, директори, служители, агенти и неговите доставчици от и срещу всякакви искове или съдебни дела, включително такси на адвокати, които произтичат или са резултат от използването на Пакета.

4. АВТОРСКО ПРАВО

 1. Авторските права върху "Summer Cart" и всички негови копия остават за "Mirchev Ideas". "Summer Cart" е защитен съгласно законите за авторски права и разпоредбите на международните споразумения. Вие се съгласявате да предотвратите всяко неправомерно копиране на "Summer Cart". Освен ако изрично не е посочено тук, "Mirchev Ideas" не Ви предоставя изрично или косвено право върху патентите, авторските права, търговските марки, или информацията, която е търговска тайна на "Mirchev Ideas".
 2. Всяко споменаване на покупка или продажба на "Summer Cart" означава покупка или продажба на лицензи. Лицензионните такси за тези лицензи са включени в продажната цена на "Summer Cart". Не се дължат такси за продуктите на трети страни, но такса за дистрибуция (тоест прехвърляне на копие или копия на Лицензополучателя) е включена в покупната цена на "Summer Cart".

5. ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Пакетът може да включва продукти на трети страни. За техните лицензи, вижте съответните продукти.

6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

СОФТУЕРЪТ, МАТЕРИАЛИТЕ, УСЛУГИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА" БЕЗ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДЕНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ДРУГА ГАРАНЦИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СПЕЦИФИКАЦИЯ, ИЛИ ОБРАЗЕЦ.

ОСВЕН АКО НЕ Е ПОСТАНОВЕНО ДРУГО В ЗАКОНА, "MIRCHEV IDEAS" НЕ ПРЕДЛАГА ГАРАНЦИЯ ИЗРИЧНА, КОСВЕНА ИЛИ ЗАКОНОВА ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

"MIRCHEV IDEAS" НЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА ТРЕТИТЕ СТРАНИ.

"MIRCHEV IDEAS" НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ СОФТУЕРЪТ ЩЕ ЗАДОВОЛИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ИЛИ ЧЕ СОФТУЕРЪТ Е БЕЗ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО МУ ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ.

7. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

НИТО "MIRCHEV IDEAS", НИТО НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, АКЦИОНЕРИ, ПАРТНЬОРИ, РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ, ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВРЕДИ ЗА ЗАГУБА НА БИЗНЕС ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, ЗАГУБА НА ДАННИ, РАЗХОДИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГА ЗАГУБА) ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, ДОРИ АКО "MIRCHEV IDEAS" Е ЗНАЕЛ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ.

ДОКОЛКОТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА "MIRCHEV IDEAS", ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С ТОЗИ ДОГОВОР ИЛИ СОФТУЕРА ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ УСЛУГИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО ПО-НИСКАТА СТОЙНОСТ МЕЖДУ 10 ЩАТСКИ ДОЛАРА ИЛИ ОБЩАТА СУМА НА ПЛАЩАНИЯТА, НАПРАВЕНИ ЗА ТОЗИ СОФТУЕР ИЛИ УСЛУГИ.

ЕДИНСТВЕНОТО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ Е ИЗЛОЖЕНО В ТОЗИ ДОГОВОР. Този договор определя двустранно договореното разпределение на рисковете и лицензионните такси отговарят на това разпределение на рисковете.

Лицензополучателят е отговорен за решенията, направени и действията предприети въз основа на Пакета.

8. ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вие се съгласявате, че всеки материал, информация или друга комуникация, включително всички данни, изображения, звуци, лична информация, текст и други включени неща, които Вие предавате или изпращате до уебсайтовете на "Mirchev Ideas" или предоставяте на "Mirchev Ideas" по този Договор, ще се считат за неконфиденциални ("Комуникацията"). "Mirchev Ideas" няма да има задължение за конфиденциалност по отношение на Комуникацията. Вие се съгласявате, че "Mirchev Ideas" и посочените от него ще бъдат свободни да копират, изменят, създават производни работи, показват публично, разкриват, разпространяват, лицензират и преотдават с лиценз чрез произволен брой нива на подлизенци и Лицензополучатели, да инкорпорират и използват по други начини Комуникацията, включително производните работи, за всякакви търговски или нетърговски цели.

9. ОТДЕЛНОСТ

Ако дадена разпоредба на този Договор е недействителна или неизпълнима, или в противоречие с приложимото право, такава разпоредба ще се тълкува, ще се ограничи, или промени, както е необходимо, за да се отстрани недействителността или неизпълнимостта, или противоречието с приложимото право и всички други разпоредби на този Договор ще запазят действието си.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА

Този договор влиза в сила от датата, на която Вие приемате този Договор и действа докато бъде прекратен, както е посочено в този Договор. Този лиценз автоматично се прекратява, ако Лицензополучателят е в нарушение на някое от условията. При прекратяване, Вие незабавно следва да върнете на „Mirchev Ideas” или да унищожите Пакета и всички негови копия. Точките от договора АВТОРСКО ПРАВО, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗА и ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, които по своето естество трябва да продължат да действат и след прекратяването или изтичането на срока, ще продължат да действат.

11. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки иск, произтичащ от или свързан с този Договор се ръководи от вътрешното материално право на Република България. Страните се договарят да изключат приложението на Конвенцията на Обединените Нации за договора за международна продажба на стоки по отношение на този договор. Всеки съдебен процес между страните ще се осъществява изключително от българските държавни съдилища. Страните се съгласяват и приемат тази изключителна юрисдикция и подсъдност.

12. ЦЯЛОСТЕН ДОГОВОР

Този Договор съставлява целия договор между вас и „Mirchev Ideas” във връзка с предмета на този Договор и замества всякакви други договори, устни или писмени, между вас и „Mirchev Ideas” по отношение на горното.

Нито един от сроковете, условията и разпоредбите на този Договор няма да се изменят, оттеглят, променят, видоизменят или поправят с действие или със знанието на страна по него, нейни агенти, служители или наети лица, освен ако не се направи от двете страни в писмен вид и подписан от упълномощени представители на страните.